Wypożyczalnia rowerów

Cennik:

Osoby dorosłe: 5,- zł/godzina; 20,- zł/doba

Młodzież szkolna, studenci, emeryci: 3,- zł/godzina; 15,- zł/doba

Kask: 5,- zł/doba

Regulamin wypożyczalni:

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.
 2. Wypożyczalnia jest czynna w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dniach oraz w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, pod adresem Plac Wolności 1, Janowiec.
 3. Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu w Umowie Wypożyczalni Rowerów Turystycznych potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 4. Wypożyczane rowery są własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu.
 5. Wypożyczane rowery wyposażone są w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne (alternatywnie odblaskowe elementy), dzwonek, błotniki (dot. niektórych modeli). Mogą być wyposażone w linkę zabezpieczającą z zamkiem szyfrowym (dołączane osobno),
 6. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 7. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.
 8. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
  • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze niezbędne dane do Umowy Wypożyczenia Roweru
  • złożyć czytelny podpis w Umowie Wypożyczenia Roweru,
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz za osobę z niego korzystającą,
  • dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatności gotówką,
  • korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  • zwrócić rower do miejsca wypożyczenia tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,
  • korzystać z roweru wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
  • przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
  • nie używać roweru do celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
  • niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczalni i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,
  • zaniechać  samodzielnego  dokonywania  jakichkolwiek  napraw,  modyfikacji,  wymiany  części w wypożyczonym rowerze,
  • pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy Wypożyczającego,
  • pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Wypożyczalnia oraz Pracownik Wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym rowerze.
 11. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 12. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 13. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru, a w szczególności gdy:
  • osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2010 r.

Do pobrania:

Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne