Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gok.janowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.04.2022

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.04.2022

Treści niedostępne i wyłączenia

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje (pomimo starań redaktora), że pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne do pobrania lub w formatach niezgodnych ze standardem WCAG 2.1 w przypadku jeśli są pozyskane z innych instytucji.
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub tłumaczeń na język migowy

Oświadczenie sporządzono dnia 09.04.2021. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 09.04.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz wbudowanych systemowych narzędzi ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Niedziółka, adres poczty elektronicznej gokjanowiec@gmail.com  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 881 52 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu jest budynek znajdujący się w Janowcu, przy ul. Plac Wolności 1.

Ponadto Gminny ośrodek Kultury w Janowcu jest zarządcą następujących obiektów:

 • ul. Sandomierska 15, Janowiec – Obiekt sportowy wraz z zespołem boisk
 • ul. Lubelska 9, Janowiec – budynek użyteczności publicznej – “Stara szkoła”

Główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu – Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Obiekt spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Plac Wolności
 2. do wejścia głównego prowadzą schody – bez podjazdów
 3. wejścia nie są zabezpieczone bramkami
 4. by dojechać wózkiem do wejścia dla osób z niepełnosprawnością należy kierować się w lewą stronę od wejścia głównego, wejście znajduje się za rzędem okien jako przeszklone drzwi, na poziomie chodnika, niski próg w drzwiach
 5. chodnik jest obniżony do poziomu jezdni, teren obiektu nie jest ogrodzony
 6. recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego na poziomie parter obniżony, w budynku nie ma windy
 7. w obiekcie dyżuruje pracownik wyznaczony do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 8. toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego, w odległości 3 metrów
 9. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 10. w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 11. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 12. nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
 13. przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Obiekt sportowy wraz z kompleksem boisk – ul. Sandomierska 15, 24-123 Janowiec

Obiekt częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. do obiektu sportowego prowadzą trzy wejścia:
 • wejście główne – brama wjazdowa od ulicy Sandomierskiej – na teren obiektu prowadzi szeroka brama wjazdowa, wjazd z poziomu ulicy o lekkim spadku w kierunku obiektu, na teren utwardzonego parkingu, dalsze poruszanie się po obiekcie umożliwiają utwardzone chodniki (z wyjątkiem boiska do piłki plażowej i siłowni znajdującej się od strony ulicy Sportowej oraz wyjścia przy trybunach dla widzów)
 • wejście rezerwowe – brama od ulicy Sportowej – wjazd z poziomu ulicy na tereny zielone – trawnik
 • wejście od strony trybun sportowych – furtka – dojście z terenu zielonego otaczającego obiekt sportowy, na terenie obiektu przy wejściu także tereny zielone – trawnik
 1. na terenie obiektu znajduje się parterowy budynek przeznaczony na szatnie dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, do budynku prowadzą 2 wejścia; pierwsze znajduje się od strony ulicy Sandomierskiej, drugie znajduje się od strony ulicy Sportowej, prowadzą do niego utwardzone chodniki wokół budynku
 2. wejścia do budynku znajdują się na poziomie chodników, nie ma również żadnych schodów wewnątrz, niskie progi
 3. dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia
 4. w budynku nie ma windy
 5. toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego, w odległości 2 metrów
 6. przed budynkiem na terenie parkingu wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 7. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 9. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek użyteczności publicznej “Stara szkoła” – ul. Lubelska 9, 24-123 Janowiec

Obiekt częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Lubelskiej, do wejścia głównego prowadzi niski schodek, do wejścia 2 (Biblioteka) prowadzą schody. W budynku znajdują się parter plus dwa piętra.

 1. w budynku nie ma windy
 2. dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, dalsze przejścia na tym poziomie zabezpieczone są drzwiami
 3. toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego, w odległości 1 metra
 4. przed budynkiem na terenie parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 5. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, telefon: 81 881 52 89, adres korespondencyjny: Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec, e-mail: gokjanowiec@gmail.com

Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne