Wynajem sal

Cennik:

 • Wynajem zaplecza kuchennego na 1 imprezę – 400,- zł

Cena obejmuje dostęp do pełnej zastawy stołowej i wszystkich urządzeń gastronomicznych, znajdujących się na terenie zaplecza kuchennego.

 • Wynajem sali widowiskowej na imprezy niekomercyjne – 100,- zł za każdą rozpoczętą godzinę (min. 4 godziny)

Cena obejmuje dostęp do stołów, krzeseł i obrusów.

 • Wynajem sali widowiskowej na imprezy komercyjne – 200,- zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Regulamin najmu sal:

§ 1. Definicje

 1. Wynajmujący – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, zwany dalej GOK Janowiec.
 2. Najemca – osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne Gminy Janowiec, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne lub inne podmioty dokonujące rezerwacji pomieszczeń i wyposażenia, odpowiadające za organizację Wydarzenia.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, spotkanie lub wynajem związany z imprezami rozrywkowymi i artystycznymi, koncertami, przedstawieniami teatralnymi, widowiskami oraz innymi organizowanymi przez Najemcę.
 4. Umowa najmu – umowa cywilno-prawna zawartą pomiędzy GOK Janowiec i Najemcą, której przedmiotem jest najem pomieszczeń i wyposażenia na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.
 5. Pomieszczenia:
  • sala widowiskowa ze sceną (100 miejsc) przy ul. Plac Wolności 1, Janowiec,
  • konferencyjna (40 miejsc) przy ul. przy ul. Plac Wolności 1, Janowiec,

§ 2. Zasady ogólne

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, pod numerem podanym na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu www.gok.janowiec.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gokjanowiec@gmail.com, osobiście lub na piśmie (decyduje data wpływu pisma do GOK Janowiec), na co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (np.: krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, nagłośnienie itp.)
 2. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez GOK Janowiec drogą telefoniczną, mailową lub na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez GOK Janowiec jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 3. Ostateczna rezerwacja wynajmu pomieszczeń oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem najmu pomieszczeń zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej GOK Janowiec (Załącznik Nr 2 do zarządzenia), bądź z indywidualnie wynegocjowaną stawką wskazaną w umowie cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 4. Decyzję o zawarciu umowy najmu w trybie krótszym niż określony w pkt 1 podejmuje Dyrektor GOK Janowiec. W razie nieobecności Dyrektora GOK Janowiec decyzję podejmuje osoba przez niego wyznaczona.
 5. W celu zawarcia umowy najmu stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przedłożyć dokumenty określające:
  • dane personalne i adresowe Najemcy,
  • dane osoby uprawnionej do reprezentowania Najemcy,
  • pisemny wniosek określający termin wynajmu Sali oraz planowany sposób wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń.
 6. Faktura za wynajem wystawiana jest przez Wynajmującego w dniu przekazania pomieszczeń.
 7. Płatność następuje z góry gotówką lub przelewem na konto GOK Janowiec.
 8. Formę i termin płatności za wynajem pomieszczeń ustala Wynajmujący.
 9. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń i wyposażenia przysługuje następującym podmiotom:
  • Urzędowi Gminy w Janowcu oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy w Janowcu,
  • instytucjom kultury i placówkom oświatowym.
 10. Wzór umowy najmu pomieszczeń i wyposażenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Decyzję o odstąpieniu w całości lub części od pobierania opłat za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w GOK Janowiec każdorazowo podejmuje Dyrektor GOK Janowiec, analizując każdy przypadek indywidualnie.
 12. Wynajem pomieszczeń i wyposażenia nie nosi znamion tzw. Współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem, a tym samym nie wyraża zgody na umieszczanie logotypu GOK Janowiec na materiałach promujących Wydarzenie, nie wyraża zgody na przypisywanie GOK Janowiec roli współorganizatora, za wyjątkiem Wydarzeń zdefiniowanych osobnymi ustaleniami w ww. zakresie.
 13. GOK Janowiec zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy rezerwacji pomieszczeń, w przypadku wskazania przez Najemcę terminu kolidującego z planami programowymi GOK Janowiec,
  • nie udzielania zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji lub imprez w tym samym czasie,
  • odwołania, skrócenia wynajmu sali w przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa itp.),
  • doliczania opłaty według cennika za każdą rozpoczętą godzinę, w przypadku przedłużenia wynajmu,
  • odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadkach naruszenia warunków umowy najmu, wykorzystania najmowanych pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem (w tym niezgodnie ze wskazanym we wniosku sposobem wykorzystania pomieszczeń), naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym przepisów przeciwpożarowych, niszczenia mienia Wynajmującego, etc.
  • w przypadkach Wydarzeń rozciągniętych w czasie ceny najmu określone zostaną w drodze negocjacji.
  • odmowy rezerwacji bez podania przyczyny

§ 3. Warunki po stronie Najemcy

 1. Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
  • zapewnienia, aby wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniu i przebywające w budynkach GOK Janowiec bezwzględnie przestrzegały zakazu palenia w obrębie budynków GOK Janowiec,
  • dopilnowania, by w Wydarzeniu nie brały udziału osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego rodzaju środków odurzających,
  • zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia,
  • nie naklejania plakatów i innych materiałów promocyjnych na terenie budynków lub słupów ogłoszeniowych Wynajmującego bez zgody Wynajmującego.
 1. Najemca nie ma prawa podnająć, użyczyć lub udostępnić wynajmowanej sali, wyposażenia GOK Janowiec osobom trzecim.
 2. Najemca zobowiązany jest przed przejęciem pomieszczeń zapoznać się z ich stanem technicznym i zgłosić wszelkie uwagi do protokołu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników oraz osoby zatrudnione przez Najemcę do prowadzenia lub obsługi Wydarzenia. Najemca zwalnia niniejszym Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Najemca zobowiązany jest do właściwego użytkowania i pozostawienia wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń bez jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń lub pogorszenia stanu dotychczasowego.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania uczestników Wydarzenia jak za swoje własne i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń pomieszczeń lub ich wyposażenia powstałych w okresie dysponowania pomieszczeniami przez Najemcę do pełnej wysokości poniesionej przez GOK Janowiec szkody. Wynajmujący zaleca ubezpieczenie przez Najemcę nieruchomości i wyposażenia od wszelkich zdarzeń losowych.
 5. Odpowiedzialność za przebieg, organizację i bezpieczeństwo uczestników, przed, w trakcie i po Wydarzeniu spoczywa w całości na Najemcy, w szczególności Wynajmujący zaleca zatrudnienie w tym celu uprawnionej agencji ochrony oraz zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 6. Najemca zajmuje się całością organizacji Wydarzenia, łącznie z działaniami promocyjno- marketingowymi.
 7. Najemca oświadcza, że podczas organizowanych w salach GOK Janowiec Wydarzeń nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.
 8. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na jej terenie. Zabrania się wynoszenia wyposażenia poza budynki GOK Janowiec. Zabrania się ustawiania wyposażenia lub innych przedmiotów na parapetach lub oknach, a także w innych miejscach, łatwo dostępnych dla publiczności – w których mogłyby ulec zniszczeniu.
 9. Najemca zobowiązany jest współpracować w czasie Wydarzenia z wyznaczonymi pracownikami GOK Janowiec.
 10. Najemca zobowiązany jest zgłaszać wszelkie problemy powstałe w trakcie Wydarzenia do pracownika GOK Janowiec, wyznaczonego do nadzorowania i koordynowania działań na konkretnym Wydarzeniu.
 11. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
 12. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego, co jednak nie oznacza przejęcia przez Wynajmującego pieczy nad tymi rzeczami ani zawarcia umowy przechowania.

§ 4. Warunki po stronie Wynajmującego

 1. GOK Janowiec udostępnia Najemcy pomieszczenia wraz z urządzeniami, na czas określony w umowie najmu.
 2. Wszelkie urządzenia znajdujące się na wyposażeniu sal – nagłośnienie, multimedia – mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników GOK Janowiec.
 3. Wynajmujący decyduje o liczbie pracowników wyznaczonych do obsługi Wydarzenia ze strony GOK Janowiec . Liczba ta może być różna, czyli zmniejszać się lub zwiększać w zależności od charakteru wynajmu.
 4. GOK Janowiec nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Wynajmującego podczas wynajmowania pomieszczeń, jednocześnie WDK zastrzega, że prezentowane treści nie mogą godzić w obyczajność publiczną, naruszać dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
 5. Najemca zobowiązany jest podać cel wynajmu. Jeżeli cel wynajmu jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, narusza dobre obyczaje, itd. GOK Janowiec może odmówić wynajmu lub przerwać Wydarzenie w trakcie jego realizacji.
 6. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeśli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.).

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący mogą odwołać Wydarzenie na warunkach określonych w umowie.
 2. GOK Janowiec zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany będą wprowadzane na bieżąco i publikowane na stronie www.gok.janowiec.pl.
 3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GOK Janowiec dla potrzeb niezbędnych dla świadczonych usług (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Do pobrania:

Umowa najmu pomieszczeń

Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne